Loading

REGULAMIN

Ogólne Warunki Najmu pojazdów wypożyczalni AutoDabi sp z o.o.

Poniższe Ogólne Warunki Najmu (OWN) określają warunki umów najmu zawieranych przez Auto Dabi sp.z o.o. określanej w niniejszej umowie jako Wynajmujący w ramach wypożyczalni samochodów AUTO DABI SP. Z O.O.. OWN stosuje się do wszystkich umów najmu i stanowi ona ich integralną część.

Pożyczający

 1. Najemcą może być osoba fizyczna lub prawna.
 2. Osoba, która wypożycza pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wypożyczony przez osobę prawną powinna mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem przez minimum jeden rok. Wymagany jest również dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku osób prawnych, dokumenty rejestrowe spółki oraz pisemne upoważnienie do odbioru pojazdu.

Wynajem i użytkowanie pojazdu

 1. Wynajmujący po dopełnieniu formalności (spisanie umowy, płatność itp.) przekazuje do użytkowania pojazd na czas określony umową wynajmu.
 2. Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wynajmującego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać zwrócony.
 3. W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy, który określi stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg itp.) przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.
 1. Najemca zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:
  • posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
  • zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów),
  • wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnie-nie płynu do spryskiwaczy oraz innych płynów eksploatacyjnych,
  • kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
  • przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 2. Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego poprzez wpisanie jej do umowy najmu.
 3. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach, służyć do nauki jazdy i być wykorzystywany do udziału w przestępstwie.
 4. Bez zgody Wynajmującego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski. Po uzyskaniu zgody Wynajmującego możliwy jest wyjazd za granicę, z wyjątkiem wyjazdu do: Cypru, Malty, Islandii, Litwy, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Serbii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Turcji.
 1. W czasie obowiązywania umowy najmu najemcy zabrania się dokonywania napraw i przeróbek.
 2. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego i jeżeli ta ma wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu nie należy z niego korzystać.
 3. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Najemca.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy organom ścigania (np. Policji lub Straży Miejskiej).
 5. Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.

Płatność i kaucja

 1. Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest z góry (przed wynajmem).
 2. Wszystkie opłaty z tytułu umowy są wnoszone przez Najemcę na podstawie faktury VAT. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 3. Płatność może być dokonana w dwóch różnych formach: przelewem na konto lub gotówką.
 1. Przy podpisywaniu umowy Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję.
 2. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i może ona zostać zatrzymana w części lub w całości.
 3. Kaucja może być wpłacona w różnych formach:
  • przelewem na konto,
  • gotówką
 4. Jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona Najemcy w terminie do 3 dni od daty zwrotu pojazdu. 
 1. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 30 dni od daty zwrotu pojazdu.

Użytkowanie pojazdu

 1. W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek czynności serwisowych, przeglądów lub napraw należy skontaktować się z Wynajmującym i uzyskać jego zgodę. Naprawy mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w stacjach obsługi wskazanych przez Wynajmującego.
 1. Koszty materiałów i czynności eksploatacyjnych takich jak: benzyna, płyn do spryskiwaczy, myjnia, parking, wylkanizacja ogumienia są kosztami Najemcy i nie obciążają Wynajmującego.
 2. Najemca samochodu jest zobowiązany do dbałości o samochód oraz jego użytkowanie zgodnie z instrukcją obsługi, a w razie niewłaściwej eksploatacji auta jest odpowiedzialny za powstałą szkodę.
 3. Najemca, o ile to będzie wymagane, przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia samochodu Wynajmu-jącemu na czas trwania okresowego przeglądu serwisowego lub wymiany opon. W razie nieudostępnienia samochodu w takim przypadku najemca może zostać obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz zobowiązaniem do wyrównania straty jaką poniósł z tego tytułu Wynajmujący.
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub poprzez inne zdarzenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utracone korzyści mogące wynikać z opóźnienia lub awarii samochodu.

Zwrot pojazdu

 1. Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie technicznym niepogorszonym, czystego wewnątrz oraz na zewnątrz a także z ilością paliwa nie mniejszą niż w momencie wynajmu, chyba że Strony w umowie postanowiły inaczej. W przypadku zwrotu samochodu brudnego i/lub ze stanem paliwa mniejszym niż przy wydaniu Najemca może zostać obciążony opłatą dodatkową zgodną z cennikiem. Za nadwyżkę paliwa pozostawioną w samochodzie Wynajmujący nie zwraca należności.
 1. Zwrot samochodu następuje w miejscu, dniu i godzinie określonych w umowie.
 2. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w innym miejscu niż zostało to wpisane do umowy najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do miejsca pierwotnie określonego w umowie.
 3. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę spowoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.
 4. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący potraktuje ten fakt jako przywłaszczenie i poinformuje o tym właściwe organy ścigania, a także naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.
 1. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie możliwy.
 2. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie samochodu.
 1. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) Wynajmujący sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.

Uszkodzenia lub utrata pojazdu

 1. W przypadku kolizji drogowej Najemca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadza-nie.
 2. Najemca musi niezwłocznie tj. w przeciągu 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie Wynajmującego. W przeciwnym razie Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i

zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem.

 1. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca musi niezwłocznie tj. w przeciągu 12 godzin od zdarzenia poinfor-mować o tym fakcie Wynajmującego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.
 1. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas wynajmu, Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzoneń, a także obciąży go kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu).
 1. Wysokość kosztów naprawy ustala Wynajmującego m.in. w oparciu o wycenę autoryzowanego serwisu.
 2. Łączna suma kosztów poniesionych przez Najemcę w wyniku niezamierzonego uszkodzenia pojazdu nie może przekroczyć wysokości ustalonej kaucji, z wyłączeniem sytuacji gdy:
  • pojazd zostanie uszkodzony umyślnie
  • pojazd zostanie uszkodzony podczas jazdy w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków
  • pojazd zostanie uszkodzony w wyniku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 30 km/h lub w wyniku innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego
  • kierujący ucieknie z miejsca wypadku
  • kierujący nie będzie posiadał ważnego Prawa Jazdy
  • szkody powstałej gdy kierującym była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu
 3. Gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie, Najemca zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wynajmującego, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy. Żeby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy.
 1. W przypadku zawinionej przez Najemcę utraty / kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.
 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz innych środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.
 1. Uszkodzenie opon, felg a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp.) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy.

Koszty dodatkowe oraz kary umowne

46.Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenia ich z kaucji wg poniższego cennika:

ZDARZENIEOPŁATA (netto PLN)
zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz50,00 zł
zwrot nie wyczyszczonego pojazdu wewnątrz100,00 zł
uzupełnienie brakującego paliwawg cennika PKN Orlen + 50 zł
nieautoryzowany wyjazd poza granice RP200,00 zł za dobę
udostępnienie auta osobie nie upoważnionej do kierowania pojazdem500,00 zł
pozostałe braki/uszkodzenia części samochoduopłata wg cennika producenta
+ 50%
opłata za udostępnienie danych Pożyczającego organom ścigania150,00 zł
zgubienie kluczyków lub karty od pojazdu1000,00 zł
zgubienie dowodu rejestracyjnego500,00 zł
palenie papierosów w samochodzie1000,00 zł
celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyc-całkowita utrata kaucji
zonego pojazdu
przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażania pojazdukoszt części + 1000,00 zł
używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (pkt. 8 OWN)2000,00 zł
zwłoka w zwrocie pojazdu ponad 1 godzinędzienna stawka wynajmu
spowodowanie utraty gwarancji z winy najemcy15-krotność kaucji
opłata administracyjna za każdą szkodę likwidowaną w ciężar polisywg.umowy
Auto-Casco powstałą wskutek nienależytego wykonania umowy przez
najemcę

Postanowienia dodatkowe dotyczące najmu bezgotówkowego

47.Wynajmujący dla klientów, których pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej, której sprawcą jest inny kierowca ubezpieczony z tytułu OC oferuje możliwość bezgotówkowego rozliczenia kosztów najmu pojazdu zastępczego z ubezpieczycielem sprawcy kolizji. Zawarcie umowy najmu bezgotówkowego nie oznacza zrzeczenia się przez Wypożyczającego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu pojazdu.

48.Warunkiem skorzystania z najmu bezgotówkowego jest uznanie swojej odpowiedzialności przez sprawcę wypadku w formie stosownego oświadczenia lub decyzja Policji stwierdzająca winę sprawcy.

 1. Najemca, aby móc skorzystać z najmu bezgotówkowego musi okazać wyżej wymieniony dokument oraz numer polisy i nazwę ubezpieczyciela sprawcy, scedować na Wynajmującego swoje roszczenia o odszkodowanie związane z kosztami najmu pojazdu zastępczego wobec ubezpieczyciela oraz podpisać oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z pojazdu zastępczego w szczególności, iż nie posiada drugiego auta.
 1. Najemca zobowiązany jest współpracować z Wynajmującym w procesie likwidacji szkody i ewentualnym procesie sądowym, tj. w szczególności informować o przebiegu postępowania likwidacyjnego oraz dostarczyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zasadność roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela.
 1. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. najpóźniej kolejnego dnia po poinformowaniu go przez ubezpieczyciela o rozliczeniu szkody jako tzw. szkody całkowitej lub wypłacie odszkodowania za uszkodzony pojazd lub odbiorze naprawionego pojazdu z warsztatu, zastępczy pojazd zwrócić Wynajmującemu. W przypadku oddania pojazdu po tym dniu Najemca obowiązany jest uregulować niezwłocznie koszt najmu za okres od wyżej wskaza-nego dnia do dnia oddania pojazdu.
 1. Po zwrocie pojazdu Wynajmujący wystawi fakturę VAT na Najemcę, a roszczenie o jej zapłatę skieruje do ubezpieczyciela. W przypadku nie uznania roszczenia w części lub całości przez ubezpieczyciela Wynajmujący będzie dochodził zapłaty roszczenia na drodze sądowej. Koszty postępowania sądowego oraz ryzyko procesowe ponosi Najemca. W przypadku oddalenia powództwa albo uznania zasadności decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, w szczególności gdy okaże się, iż wskazany sprawca wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie lub oświadczenie Pożyczającego, o którym mowa w punkcie 48 będzie niezgodne z prawdą całkowity koszt wynajmu ponosi Najemca.
 1. Najemca nie ma obowiązku wpłacenia kaucji, o której mowa w punkcie 18. W takim przypadku wysokość kaucji określa jedynie odpowiedzialność Najemcy podczas wynajmu pojazdu.
 2. Wynajmujący nie pobiera z góry żadnych opłat związanych z bezgotówkowym wynajmem pojazdu zastępczego oraz nie wymaga od Najemcy określenia dokładnej daty zwrotu pojazdu.

Postanowienia końcowe

55.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

56.Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wynajmu zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

57.Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostające w pojeździe.

58.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane są w drodze aneksów, w formie pisemnej, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących sposobu przedłużenia umowy.

59.Ogólne warunki najmu oraz protokół zdawczo-odbiorczy stanowią integralną część umowy najmu.

60.Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wynajmujący ma prawo zatrzymać część lub całość kaucji.

61.Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego.

62.Najemca oświadcza że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AutoDabi sp.z o.o. w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.

63.Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.